Điều khoản & Điều kiện – AMECO Vietnam
 

Điều khoản & Điều kiện – AMECO Vietnam

Tổng quan

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn chấp nhận không giới hạn hoặc chứng nhận các Điều khoản và Điều kiện này (“Điều kiện”). Các Điều kiện này được quản lý và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Bạn không thể huỷ ngang và vô điều kiện nộp đơn lên thẩm quyền không độc quyền của các toà án Việt Nam nếu có tranh chấp giữa bạn và AMECO về việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Khước từ trách nhiệm pháp lý

Trang web này do AMECO cung cấp trên cơ sở “như hiện nay”. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật AMECO từ chối tất cả các bảo đảm, thể hiện hoặc ngụ ý về việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc nội dung của trang web này.

AMECO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên và hậu quả. AMECO không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các vi-rút có thể gây nhiễm cho thiết bị máy tính của bạn, thiệt hại về tài sản khác hoặc thiệt hại do hậu quả của việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Đặc biệt, AMECO sẽ không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với các hư hỏng xảy ra cho các tệp hoặc phần cứng hoặc phần mềm máy tính liên quan do tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web này.

Độ chính xác

Thông tin có trong trang web này có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Các thay đổi được thực hiện định kỳ cho trang web này để giữ các thông tin được cung cấp chính xác và có liên quan nhất có thể.

AMECO sẽ cố gắng duy trì trang web này và cung cấp thông tin cập nhật mới nhất hiện có. Tuy nhiên, AMECO không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác hoặc phù hợp của bất kỳ thông tin có trong trang web này.

Sao chép nội dung trang web

Các thành phần của trang web này được bảo vệ bởi bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và các luật khác và không được sao chép, bắt chước hoặc mô phỏng. Không có biểu tượng, hình ảnh, âm thanh hoặc hình ảnh từ bất kỳ trang web nào của AMECO có thể được sao chép hoặc truyền lại trừ khi được AMECO cho phép rõ ràng.

Việc sao chép bất kỳ phần nào của trang web này là bị cấm.

Yêu cầu Cung cấp Hàng hoá

Công ty sẽ chấp nhận các đơn đặt hàng từ Khách hàng bằng bất cứ phương thức nào mà đơn đặt hàng được cung cấp và sẽ lập hoá đơn cho Khách hàng bằng văn bản khi được chấp nhận. Công ty có thể chấp nhận các đơn đặt hàng từ Khách hàng hoặc bất kỳ người nào mà Công ty tin tưởng một cách hợp lý là nhân viên hoặc đại diện, đại lý của Khách hàng mà không cần phải hỏi thêm người đó thẩm quyền để đặt hàng. Mọi đơn đặt hàng từ Khách hàng đến Công ty để cung cấp hàng hoá sẽ không ràng buộc Công ty cho đến khi được Công ty chấp nhận.

Báo giá

Bất kỳ báo giá nào do Công ty cung cấp vẫn có hiệu lực cho sự chấp nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo giá. Sau thời gian này báo giá này là vô hiệu theo quyền chọn của Công ty mà theo quyết định tuyệt đối của mình có thể xác định báo giá này và sau đó sửa đổi giá hoặc bất kỳ Điều kiện nào khác đã được trích dẫn.

Không có báo giá nào được cung cấp bởi Công ty cho Khách hàng sẽ tạo thành một đề nghị. Sau khi nhận được báo giá, Khách hàng phải đặt hàng với Công ty liên quan đến báo giá. Giá được đưa ra trong bất kỳ báo giá nào của Công ty chỉ áp dụng cho báo giá đó và sẽ không áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào khác.

Cài đặt

Trong trường hợp Công ty đồng ý cài đặt Hàng tại bất kỳ cơ sở nào (“cơ sở”), các Điều kiện sau sẽ được áp dụng: Khách hàng sẽ cung cấp quyền tiếp cận hợp lý cho Công ty, công chức, đại lý và nhà thầu phụ đến cơ sở trong thời gian lắp đặt theo thỏa thuận bởi các bên để cho phép Công ty thực hiện các nghĩa vụ của mình. Khách hàng cũng sẽ tự chịu chi phí ăn ở, vé máy bay, đi lại từ khách sạn đến xưởng khách hàng, phương tiện giao tiếp cần thiết, lương cho kỹ thuật cài đặt (tối đa 3 ngày), kết nối điện và các dịch vụ tương tự khác do Công ty yêu cầu để lắp đặt Hàng hoá.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh nào của Khách hàng do: bất kỳ sự thất bại hoặc trì hoãn của Công ty trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của hợp đồng do bất kỳ lý do nào nằm ngoài sự kiểm soát của công ty; hoặc bất kỳ điều cấm hoặc hạn chế nào theo bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định áp dụng nào.

Bất kỳ khiếm khuyết hiện có mà Công ty phát hiện trong quá trình lắp đặt sẽ là trách nhiệm của Khách hàng và Công ty sẽ là người duy nhất có thẩm quyền đối với việc xác định hành động khắc phục nào. Công ty có thể chấm dứt hợp đồng nếu hành động khắc phục hậu quả không được hoàn thành hoặc thực hiện theo hướng dẫn, và trong thời hạn được quy định bởi Công ty mà không ảnh hưởng đến các quyền hiện có của nó. Bất kỳ chi phí phát sinh thêm nào của Công ty sẽ là trách nhiệm của Khách Hàng.